Konferencja prasowa 7 sierpnia 2014 r

W czwartek, 7 sierpnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji odbyła się konferencja prasowa dotycząca termomodernizacji oraz zakupu i montażu kolektorów słonecznych do MCSiR.

 

W konferencji udział wzięli: Burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Waldemar Kunicki, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Katarzyna Mikołajewska,  Dyrektor Wydziału Współpracy i Rozwoju Lilianna Kraśniewska, Kierownik Referatu Współpracy Europejskiej Anna Piekarczyk oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i  lokalne media.

 

Celem spotkania z dziennikarzami była prezentacja i informacja na temat pozyskanych środków na termomodernizację MCSiR. Podczas konferencji przedstawione zostały realizowane przez Gminę Miasto Płońsk wnioski unijne, a także zaprezentowane zostały złożone wnioski oczekujące na ocenę. Burmistrz Płońska omówił również bieżące remonty i inwestycje.

 

Na realizację projektu . „Termomodernizacja oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji”  Gmina Miasto Płońsk uzyskała dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

 

Wniosek o dofinansowanie złożony został 18 sierpnia 2013 r.  Dofinansowanie zatwierdzone zostało 11  lipca 2014 r.

 

Zakres prac  obejmie m.in.: roboty dociepleniowe, stolarkę okienna i drzwiową, modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą instalacji wewnętrznych hali sportowej z osprzętem, armaturą i urządzeniami, modernizację instalacji c.w.u. hali sportowej wraz z montażem kolektorów słonecznych, modernizację węzła cieplnego oraz modernizację oświetlenia hali sportowej i bieżni z dostosowaniem instalacji wewnętrznych elektrycznych .

 

Zadaniem instalacji solarnej będzie wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania ciepłej wody. Projekt przewiduje wykorzystanie kolektorów próżniowych bądź kolektorów płaskich. Zaplanowano równie zakup 40 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 100 m2.  Zakładany uzysk energii z 1 m2 kolektora wynosi 450 kWh.

 

Zgodnie z audytem energetycznym zakładana oszczędność energii wyniesie:

 

 

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 4 204 203,00 zł, z czego dofinansowania 2 585 395 zł.

 

Prezentacja projektu termomodernizacji MCSiR oraz informacja na temat realizowanych inwestycji, i złożonych wniosków oczekujących na ocenę poniżej w załączeniu.

 

 

 

 

Thursday, August 7, 2014 10.00 in the conference room of the Municipal Sports and Recreation Center held a press conference on the thermo-modernization and purchase and assembly of solar collectors for Municipal Sports and Recreation Center.

 

The conference was attended by: Mayor of Płońsk – Mr. Andrzej Pietrasik, Director of the Municipal Sports and Recreation Center – Mr. Waldemar Kunicki, Director of the Department of Social Policy – Mrs. Katarzyna Mikołajewska, Director of the Department of Cooperation and Development – Mrs. Lilianna Kraśniewska, Head of the European Cooperation Department – Mrs. Anna Piekarczyk and employees of the Town Hall and local media.

 

The purpose of the meeting with journalists was to present and inform about the funds raised for the modernization of Municipal Sports and Recreation Center. During the conference employees of the  European Cooperation Department presented applications for co-financing that were already submitted and those being under evaluation. Mayor of Płońsk also discussed current renovations and investments.

 

For project implementation. "Thermomodernization and purchase and assembly of solar collectors for the Municipal Sports and Recreation Center" The City Municipality of Płońsk received funding within the frames of  Mechanism of the European Economic Area 2009 - 2014.

 

The grant application was submitted on 18 August 2013. Approved on 11 July 2014.

 

The scope of works will include, among others, insulation work, window and door joinery, modernization of the central heating system with the replacement of the indoor sports hall equipment with accessories and fittings, modernization of the installation of the water heating system with assembly of solar collectors, modernization of the thermal node and modernization of the lighting of the sports hall and treadmill with the adaptation of the internal electrical installation.

 

The purpose of the solar installation will be to use solar energy to heat hot water. The project envisages the use of vacuum collectors or flat collectors. It was

also planned to purchase 40 solar collectors with a total area of ​​100 m2. Assumed energy yield of 1 m2 of collector is 450 kWh.

 

According to the energy audit, the planned energy savings will be:

    For central heating installations: 2 623.90 GJ / year - annual cost savings will be 199 497.40 PLN

    for installation: 361.2 GJ / year - the annual savings will be 27 461.46 zł.

 

The total cost of the investment will amount to PLN 4 204 203,00, of which PLN 2 585 395 is subsidized.

 

Presentation of the MCSiR thermo-modernization project and information on the implemented investments and submitted applications awaiting the appraisal are attached below.

Pliki do pobrania: